Suomen kieltä verkossa / Finnish online / Финский язык онлайн

 

Etäpolku suomeen

Ilmoittaudu TÄSTÄ

 

Tehokas suomen kielen etäkurssi pienessä ryhmässä verkossa (Zoom).

Ryhmäkoko 6 - 8 henkilöä.
3 kurssitasoa: alkeet, A1 ja A2.
Kurssin taso valitaan ilmoittautuneiden enemmistön mukaan.

Tavoite: puhua ja ymmärtää suomea erilaisissa tilanteissa.

Kesto: 8 viikkoa, yhteensä 16 oppituntia (á 45 min.). 2 oppituntia viikossa (tiistai ja torstai), klo 9:20 - 10:05

Kurssi 2: ti 25.10. - to 20.12.2022

Materiaali: jaetaan kurssin aikana Zoomissa
Hinta: 125 €

Laskutus: 2 viikkoa ennen kurssin alkua

Kurssien aiheet

Alkeet: minä, perhe, arkipäivä, kauppa
A1: asunto, sää, liikenne, terveys
A2: juhlat, luonto, koulutus, työ
------------------------------------------------------------------

 

Remote path to Finnish

APPLY 

 

Powerful Finnish remote course in a small group online (Zoom).
Group size 6-8 persons.
3 course levels: beginners, A1 and A2.
The level of the course is chosen according to the majority of the registered participants.

Goal: to speak and understand Finnish in different situations.
Duration: 8 weeks, total 16 lessons (á 45 min.) 2 lessons per week (Tuesday and Thursday).
Time: 9:20-10:05

Schedule:
Course 2: 25.10. - 20.12.2022

Material is shared during the course in Zoom
Price: 125 €
Invoicing: 2 weeks before the start of the course

Course topics

Beginners: me, family, day activities, shopping
A1: apartment, weather, transport, health
A2: organising a party, nature, education, work
------------------------------------------------------------------

 

 

Финский язык онлайн
Зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ

 

Эффективный дистанционный курс в небольшой группе онлайн (Zoom).
Размер группы 6-8 человек.
3 уровня курса: новички, A1 и A2.
Уровень курса выбирается по большинству зарегистрированных.

Цель: говорить и понимать по-фински в различных ситуациях.

Продолжительность: 8 недель, всего 16 уроков (по 45 мин.)
2 урока в неделю (вторник и четверг)
Время: 9:20-10:05

Расписание:
Осень 2022
Курс 2:  25.10. - 20.12.2022

Материал даётся в ходе курса
Цена: 125 €
Счет-фактура: за 2 недели до начала курса

Темы на курсах:

Уровень начинающих: я, семья, будний день, магазин
А1: квартира, погода, транспорт, здоровье
А2: вечеринки, природа, образование, работа